Bağımsız Denetim (Audit)

Finansal Tabloların Denetimi (Financial Audit)

İşletmelerde pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması açısından doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyaç vardır. Doğru ve güvenilir bilgiye erişmenin güvencesi bağımsız denetim görüşü ile sağlanabilir. Ülkemizde SPK düzenlemeleri ile halka açık şirketlerde uygulaması başlayan dış denetim, KGK ve BDDK düzenlemeleri ve yasalaşan yeni Türk Ticaret Kanunu ile yaygınlık kazanmıştır.

Yapılan yasal düzenlemelerle işletmelerimizin kurumsal yönetim çerçevesinin sürekli bir parçası haline gelen bağımsız denetim hizmetleri, işletmelerimizin muhasebe ve finansal raporlama sistemlerinin uluslararası standartlarda kalite ve verimliliğini arttırmalarını da sağlamaktadır.

Bağımsız denetim raporlarından, işletme ortakları, işletmeye ortak olmak isteyenler, kredi kuruluşları, yöneticiler, düzenleyici otoriteler, kamu kurumları ve diğer bilgi ve karar alıcılar yararlanmaktadır.

Finansal tabloların denetimi ile ilgili hizmetlerimiz, bir şirketin finansal tablo ve dipnotlarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) veya regülatörlerin yayımlamış olduğu standartlara uygun olup olmadığı konusunda görüş verilmesini içermektedir.

Bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamak üzere yapılan denetim sürecimiz, üzerinde titizlikle çalışılan şu adımlardan oluşmaktadır:

Planlama adımında, yapılmakta olan işletme ve finansal durum analizi, müşterimizin işletme ve finansal raporlama gereksinimlerinin tam anlamıyla belirlenmesine yardımcı olmaktır. Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak yıllık raporda önemli ve yanlış beyanlara neden olabilecek riskler tanımlanır, denetim stratejisi ve önemli muhasebe konuları belirlenir. Buna bağlı olarak denetim planları oluşturulur.

Kontrol Değerlemesi adımında, müşterinin iç denetim sistemi analiz edilerek muhasebe ve raporlama faaliyetleri hakkında bilgiler elde edilir. Bu adımda, planlama sırasında belirlenen anahtar süreçler ve bu süreçlerde seçilen kontrollerin tasarım ve uygulamaları değerlendirilir. Aynı zamanda seçilen kontrollerin faaliyetsel etkinliği test edilir ve buna bağlı olarak kontrol riski ve bulgu riski değerlendirilir.

Detay Testler, denetlenen şirketin finansal tablo kalemleri ve bu kalemlere etki edebilecek tüm olguların; fiziki inceleme, bilgi toplama ve inceleme, yeniden hesaplama, doğrulama, analitik inceleme gibi denetim teknikleri ile denetlendiği adımdır.

Tamamlama ve Raporlama süreci bağımsız denetim görüşü için elde edilen kanıtların değerlendirilmesi sonucunda mali tablo ve dipnotlarının genel anlamda incelendiği ve bağımsız denetçinin görüşünü oluşturduğu adımdır. Finansal tabloların bağımsız denetiminin başlıca amacı, finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır. Bağımsız denetçinin görüşü, finansal tabloların güvenilirlik derecesini yükseltmektedir. Fakat bu görüş işletmenin gelecekteki durumu hakkında ve işletme yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yönettiğine dair bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilmemelidir.

SPK nezdinde bağımsız denetim

06/12/2012 tarihinde 6362 nolu kanun ile değiştirilerek yürürlüğe giren sermaye piyasaları kanunun 14. maddesinde belirtildiği üzere şirketimiz 30/13/2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi olan veya olarak kabul edilen şirketlerin bağımsız denetimini yapmak hakkına haizdir.

Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde yapılan bağımsız denetim, Kamu gözetimi tarafından yayınlanan düzenlemeler ile Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yayınlanan düzenlemelerin bağlayıcılığında Uluslararası Denetim Standartları ile bir işletmenin finansal tablolarının denetlenmesi faaliyetidir.

EPDK nezdinde bağımsız denetim

İlgili kanunları gereği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kapsamında olan işletmelerin yayınlamış oldukları finansal tabloların ilgili düzenlemelere uygunluğunun denetlenmesi amacı ile görevlendirilen bağımsız denetim firmaları arasında olan firmamız 10/02/2004 tarihinden itibaren enerji piyasalarında faaliyet gösteren firmaların bağımsız denetimini başarı ile sürdürmektedir.

TTK nezdinde bağımsız denetim

Türk ticaret kanununun 391. maddesinde yayınlanan finansal tabloların bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi amacı ile yetkilendirilen bağımsız denetim firmaları arasında olan firmamız 01.01.2014 tarihinden itibaren yetkili bağımsız denetime tabi olan işletmelere bağımsız denetim hizmeti vermektedir.

İç Denetim

İşletmelerde İç Denetim fonksiyonu sayesinde denetim komiteleri yönlendirmeleri, piyasa beklentileri ve öngörülmemiş düzenlemeler sonucu finansal, operasyonel, bilgi teknolojileri, düzenleyici ve stratejik iş süreçlerinde mevcut ve ortaya çıkmakta olan risklerle ilgili yüksek kalitede güvence sağlanabilmektedir.

İç Denetim Faaliyeti (Internal Audit Activity); Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve bunlara değer katmak için tasarlanan bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayan birim, bölüm, danışman ekibi veya diğer uygulamacılardır. İç denetim faaliyeti, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç Denetim Hizmeti şirket bünyesinde kurulacağı gibi bağımsız kurumlardan hizmet alımı şeklinde sağlanabilen bir hizmettir. Bu kapsamda şirketimiz talep doğrultusunda işletmelere bu hizmeti vermektedir.

Özel Denetim

İşletmelerin talepleri doğrultusunda belirlenen denetim alanlarını kapsayacak şekilde yapılan denetimlerdir. Finansal tabloların tümünün belirlenen amaç doğrultusunda denetlenmesini içerebildiği gibi bir bölümünü veya finansal tablo dışı unsurların da denetimini içermektedir.

ARTI DEĞER Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Artı Değer IFAC (International Federation of Accounts) iştiraki olan Task International üyesidir.